Hakkımızda

 

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Laboratuvarı’nın başlangıcı, 1999 Kocaeli Depreminden bir yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Yabancı Afet Yardım Ofisi (USAID/OFDA) tarafından sağlanan 5 yıllık bir proje fonu çerçevesinde oluşturulan Afete Hazırlık Eğitim Projesi'ne (AHEP) dayanmaktadır. Projenin mali yönetimi Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından gerçekleştirilmiştir

 
Bu projenin amacı, İstanbul’u etkileyecek olası yıkıcı bir depreme hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmak ve İstanbul'da olası bir deprem karşısında can ve mal kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel hazırlığı ve ilk müdahale organizasyon ve becerilerini arttırmak olmuştur.
 
Bu amaç doğrultusunda 4 ana eğitim programı geliştirilmiştir.
 
  Temel Afet Bilinci (ABCD),
  Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA),
  Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB),
  Sivil Savunma Görevlileri-Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programı (SSG-TAG)
 
Bu kapsamda, eğitim sunumları, el kitapları, CD’ler ve bilgi kartları hazırlanmış, bunların dışında Engelliler İçin Yayınlar, Okullarda Afete Hazırlık El Kitabı, Hastanelerde Afete Hazırlık El Kitabı, Müze Eserlerinin Korunması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
 
Bu programlar, Milli Egitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği/Amerikan Kızılhaçı, Yerel Yönetimler ve çeşitli STK’lar ile yapılan protokoller çerçevesinde toplumun değişik kesimlerine ulaştırılmaktadır.
 
Topluma yönelik deprem eğitim programlarının kalıcı ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 19 Ekim 2004 tarihinde KRDAE Yönetim Kurulu kararı ve BÜ Yönetim Kurulu onayıyla, BÜ/KRDAE bünyesinde Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB) kurularak AHEP kapsamında geliştirilen mevcut eğitim programları, yeni geliştirilecek eğitim ve projelerin kurumsal bir kimlik kazanması amaçlanmıştır. Ocak 2020'de Afete Hazırlık Eğitim Biriminin adı Afete Hazırlık Laboratuvarı (AHLAB) olarak değiştirilmiştir.
 
BÜ KRDAE öğretim üyeleri ve toplumda bu konuda uzman ya da uygulamanın içinde olan kişilerin katkılarıyla geliştirilen eğitim programlarının, standardizasyon ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve uzun vadede daha da geliştirilebilmeleri için, mevcut kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ile çeşitli insiyatif gruplarındaki gönüllü ve görevli afete hazırlık eğitmenleri tarafından yaygınlaştırılması yaklaşımı benimsenmiştir.
 
Yürütme Kurulu

 

Prof. Dr. Ayşe EDİNÇLİLER

Alev TOPÇULAR - Jeofizik Yük Müh.

Elif ÇİFTÇİ - Jeofizik Yük Müh.

Yavuz GÜNEŞ - Jeofizik Müh.

Afete Hazırlık Laboratuvarı Çalışanları

 

Alev TOPÇULAR - Jeofizik Yük Müh. - Eğitmen

Rüya SEYHAN - Eğitmen

Zinet ZERCAN - Eğitmen

Atakan ARSLAN - Eğitmen

   

AMAÇ VE GÖREVLER

AHLAB’ın rolü, topluma odaklı afet hazırlığı ile ilgili halk eğitimi çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yüksek kalitede müfredat ve materyal geliştirilmesini desteklemektir. AHLAB, bu konuya bilim adamları, akademisyenler ve teknik uzmanlar ile, afet risklerini azaltmak için bu bilgilere ihtiyacı olan halk arasında bir köprü oluşturulması için çaba harcamak şeklinde yaklaşmaktadır. 

 
AHLAB’ın Çalışma Konusu
AHLAB, afet riskinin azaltılması ve afete hazırlık için müfredat ve eğitim materyalleri geliştirir, eğitmen eğitimleri organize eder ve gerçekleştirir ve bu konudaki araştırma çalışmalarına katılır.
 
AHLAB, ABCD Temel Afet Bilinci, Sivil Savunma Görevlileri ve Toplum Afet Gönüllüsü (SSG-TAG), Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) ve Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB) konularında geliştirdiği dört eğitim programına ek olarak, hastanelerde, müzelerde, engellilerde ve okullarda afet hazırlığı ile iş sürekliliği konularında eğitim materyallerini Türkçe, Ingilizce ve Rusça olarak hazırlamıştır. 
 
Görev ve Faaliyetleri:
 
Kuruluş amacına yönelik olmak üzere AHLAB görev ve faaliyetleri;
 
  Eğitim programları geliştirmek, denetlemek ve değerlendirmek.
  Eğitim malzemeleri (rapor, kitap, yazılı malzeme, CD-ROM, DVD ve videolar) hazırlamak.
  Eğitim malzemelerini sanal ortama aktararak uzaktan öğrenim internet portalını hazırlamak ve güncel tutmak.
  Enstitü genelinde eğitmen kapasitesi yaratmak ve birim bünyesinde bir eğitmen kadrosu oluşturmak.
  Mevcut eğitim programlarına yönelik kurumsal veya birimsel eğitim taleplerini değerlendirip, eğitimleri koordine etmek.
  Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği olanaklarını geliştirerek, işbirliği protokolleri yapmak ve bu kapsamda alt projeler geliştirmek.
  Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde çalışarak ulusal strateji ve politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak.
  Ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.
  Deprempark’ı ziyaret eden öğrencilere yönelik eğitimlerin koordinasyonunu sağlamaktır.
 
Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bünyesinde kurulmuş olan DEPREMPARK, İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilmiş olup kuruluşundan sonra AHLAB’ın faaliyetleri arasında yer alan DEPREMPARK’ta haftanın belirli günlerinde düzenlenen eğitimlerin amacı, İlköğretim Okulu öğrencilerini deprem konusunda aydınlatmak, onları deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranacakları yönünde bilgilendirip bilinçlendirmektir.